Inbjudan till teckning av aktier i Alelion Energy Systems AB Företrädesemission

Erbjudandet i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 25 september 2020 är ägare av aktier i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. För varje på avstämningsdagen befintlig aktie erhålls tre (3) uniträtter. Det krävs sju (7) uniträtter för att teckna en (1) unit. Erbjudandet omfattar högst 63 164 892 nyemitterade aktier samt 63 164 892 vederlagsfria teckningsoptioner. Vid det fall emissionen övertecknas har styrelsen möjlighet att besluta om en överteckningsoption om högst 12 632 978 units till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten.

Teckningskurs: 0,90 SEK per unit. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri TO 2.

Avstämningsdag: 25 september 2020

Teckningsperiod: 30 september - 14 oktober 2020.

Handel med uniträtter: 30 september - 12 oktober 2020. 

Handel med BTU: 30 september 2020 - tills emissionen registrerats hos Bolagsverket. Detta beräknas preliminärt ske omkring vecka 45 2020.

 

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt.

Alelion Energy Systems AB
Teckningstid: 
2020-09-30 till 2020-10-14