Inbjudan till teckning av aktier i Artificial Solutions International AB Företrädesemission

Artificial Solutions är ett av de ledande bolagen inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker via människolika naturliga sätt såsom röst, text, beröring eller gester.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara onsdagen den 22 januari 2020. Teckning av nya aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 24 januari 2020 till och med den 11 februari 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske mellan den 24 januari 2020 till och med den 11 februari 2020 och teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Teckningskursen är 6,5 SEK per aktie.

Vid fullteckning i nyemissionen tillförs Bolaget cirka 120 MSEK före emissionskostnader.

artificial-solutions
Teckningstid: 
2020-01-24 till 2020-02-11