Inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ)

Företrädesemission i BioInvent International AB (publ)

BioInvent i korthet
BioInvent International AB (”BioInvent” eller ”Bolaget”) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program är BI-1206, och är för närvarande i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloida celler och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. 

Företrädesemissionen i korthet
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i företrädesmissionen i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 25 mars 2019. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier i BioInvent. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Teckning ska ske under perioden från och med den 28 mars 2019 till och med den 12 april 2019. Teckningskursen har fastställts till 1,60 SEK per aktie, vilket innebär att företrädesemissionen, om den fulltecknas, sammanlagt tillför BioInvent 210 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier
Ett antal befintliga aktieägare har åtagit sig att teckna nya aktier i Bolaget motsvarande cirka 20,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har ett antal aktieägare och investerare garanterat teckning av ytterligare aktier motsvarande 79,4 procent av Företrädesemissionen, innebärande att tecknings- och garantiåtaganden föreligger för 100 procent av Företrädesemissionen.

Övertilldelningsoption
I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen har styrelsen bemyndigas att besluta om emission av ytterligare sammanlagt högst 43 750 000 aktier till en emissionskurs om 1,60 SEK per aktie i syfte att möjliggöra att Bolaget tillförs ytterligare en emissionslikvid om 70 MSEK.

Riktad nyemission
Den 25 februari 2019 beslutade styrelsen även, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2018, att tillföra Bolaget ytterligare kapital samt stärka ägarbasen genom en riktad emission till två institutionella investerare, innefattande en svensk pensionsfond och en svensk life science fond. Den riktade emissionen genomförs till ett pris om 1,60 SEK per aktie, innebärande ett kapitaltillskott, före emissionskostnader, om cirka 30 MSEK.

Investerarmöten
Bolaget kommer att ordna tre investerarkvällar i samband med den pågående kapitaliseringen av Bolaget. Vid investerarkvällarna kommer BioInvents VD Martin Welschof hålla en presentation av bolaget samtidigt som han och andra medlemmar i ledningsgruppen kommer att vara tillgängliga för att svara på frågor.

Stockholm
Datum: torsdag, 28 mars 2019
Tid: 18.00 – 20.00 CET
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44, Stockholm

Malmö
Datum: tisdag, 9 april 2019
Tid: 18.00 – 20.00 CET
Plats: Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, 201 80, Malmö

Göteborg
Datum: onsdag, 10 april 2019
Tid: 18.00 – 20.00 CET
Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, 411 03, Göteborg

För att delta i investerarkvällarna, skicka ett e-mail till events.se@paretosec.com med ditt fullständiga namn och orten där du vill delta (Stockholm, Malmö eller Göteborg).

Teckningstid: 
2019-03-28 till 2019-04-12