Erbjudande till aktieägarna i Goodbye Kansas Holding AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag:

Bublar erbjuder en total köpeskilling, uppdelat i fast-och tilläggsköpeskillingar, uppgående till högst 50,3 miljoner nyemitterade aktier i Bublar för:

100 % av aktierna i GBK till aktieägarna i GBK idag och övertagande av lånefordringar mot GBK uppgående till det nominella värdet av 72295476 kronor inklusive upplupen ränta till och med 27 april 2020 till långivare.

Köpeskillingarna fördelas till Aktieägare med 33,11% och till Långivare med 66,89% enligt följande:

Aktieägare i GBK:

För varje aktie i GoodbyeKansas erhålls ca 2,73 aktier i Bublari Fast köpeskilling. Om samtliga tilläggsköpeskilingar infaller kan ytterligare upp till ca 5,64 Bublar-aktier erhållas per GBK aktie. Sammanlagt maximalt ca 8,37 Bublar-aktier per GBK aktie.

Långivare i GBK:

För varje krona i fordringar på Goodbye Kansas erhålls ca 0,152 aktier i Bublar i Fast köpeskilling. Om samtliga tilläggsköpeskillingar infaller kan ytterligare upp till ca 0,314 Bublar-aktier erhållas per krona fordringar på GBK. Sammanlagt maximalt ca 0,466 Bublar-aktier per krona fordringar på GBK.

Teckningstid: 
2020-05-07 till 2020-05-27