Etik och regelverk

Här hittar du information som är viktig för dig som är kund hos Aktieinvest. Den mesta av informationen får du när du blir kund hos oss men det är alltid bra att uppdatera minnet!

Aktieinvest är ett värdepappersinstitut under Finansinspektionens tillsyn. Aktieinvest har tillstånd att förmedla handel i värdepapper samt bedriva pensionssparrörelse genom att erbjuda Individuellt Pensionssparande (IPS). Aktieinvest erbjuder även sparande på ett investeringssparkonto.

Aktieinvest är dotterbolag till Pareto Securities AB. Pareto Securities AB grundades år 1986 och är en oberoende finansiell aktör och är idag en av de ledande investmentbankerna i Norden.

I texten nedan följer information om sådant som vi anser är av viktigt att du känner till som kund hos oss. All väsentlig information som du ska ta del av innan du blir kund hos oss kan du läsa i vår Förhandsinformation som alla kunder får ta del av innan man blir kund.

Etik

Etik och moral är två viktiga begrepp inom näringslivet, inte minst finansmarknaden. Historiskt har etiken fått ge vika för vissa finansiella aktörers girighet. Det har lett till att man inom EU har gjort en ansatts för att skapa bättre kundskydd genom lagstiftning och för att harmonisera informationsflödet till kund vid försäljning av finansiella produkter och tjänster.

Finansiella instituts etiska agerande på finansmarknaden ska inte bara vila på lagstiftningen utan den ska finnas i det dagliga arbetet och vara en del av institutets strategi. Aktieinvests ledning har fastställt att Aktieinvest etiska mål är att bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kundernas och allmänhetens förtroende för oss som värdepappersinstitut och värdepappersmarknaden i dess helhet upprätthålls och att den enskilda kundens sparande och tillgångar inte äventyras på ett otillbörligt sätt. Vi arbetar aktivt med att förebygga att våra anställda eller personer i ledande ställning använder sig av sin position eller den information man har tillgång för att vinna fördelar på kunders, institutets eller värdepappersmarknadens bekostnad.

Aktieinvest styrelse värnar om hög etisk standard inom institutet och har ålagt ledningen att ta fram regler och förhållningssätt som anställda och personer anknutna till Aktieinvest måste följa. Det etiska förhållningssättet baseras på värdegrunder om professionalism, regelefterlevnad och hög etisk standard. Vi arbetar därmed aktivt med förebyggande av intressekonflikter och marknadsmissbruk.

Hantering av dina tillgångar

Kunders trygghet och säkerhet är viktig för Aktieinvest vid förvaring och förvaltning av kunders medel. Trygghet och säkerhet avseende IT-system, inloggning och dylikt kan du läsa om här.

När det kommer till hantering av dina tillgångar (likvid och värdepapper) så har Aktieinvest separations- och redovisningsskyldighet. Separationsskyldighet innebär att vi måste hålla dina medel separerade från våra egna. På så sätt ingår inte värdepapper eller likvid i eventuella utmätningsförfaranden mot Aktieinvest (konkurs, likvidation, utmätning). För att du som kund ska känna dig säker i ditt sparande redovisar vi ditt innehav på din internetdepå samt i både avräkningsnotor och sammanställningar (som kvartals- eller tertialbesked och årssammandrag). Redovisningen är ditt bevis på att du äger tillgångarna och vår bekräftelse på att de är avsatta för dig.

Eftersom Aktieinvest inte är ett kreditinstitut eller en värdepapperscentral, förvaras likvid på klientmedelskonto hos vår bank och värdepapper hos en värdepapperscentral (i Sverige är det Euroclear Sweden). För både likvid och värdepapper på en depå hos oss gäller det statliga Investerarskyddet om vi skulle brista i separering av dina tillgångarna. För likviden gäller även den statliga Insättningsgarantin om vår bank skulle gå i konkurs och om den inte har separerat klientmedlen från deras egna tillgångar.

För mer information om Investerarskydd och Insättningsgarantin titta in på Riksgäldens hemsida www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin.

Aktieinvest och rådgivning

Aktieinvest är inte ett rådgivande institut. Vi är en nätmäklare som erbjuder produkter och tjänster på internet men ger inte råd om hur du ska placera dina pengar eller vad som är bäst för just dig. Vi visar upp vilka produkter och tjänster vi har, vilka vi samarbetar med och fördelar och nackdelar med det vi erbjuder. Om du behöver stöd i ditt beslut får du söka dig till en rådgivare eller leta fram informationen själv på nätet. På vår hemsida finns verktyg som du kan använda dig av när du fattar dina beslut och så försöker vi lära ut det vi kan avseende handel och sparande på seminarier och i möten med våra kunder.

Värdepappersmarknaden och MiFID

Reglerna om värdepappersmarknaden finns för att skydda sparare och investerare på den finansiella marknaden som hela tiden växer och förändras. Även om reglerna ibland upplevs som betungande är syftet att förbättra handeln för den enskilde spararen och öka transparensen på marknaden för att förhindra otillbörligt beteende och marknadsmissbruk. Reglerna kommer från EU Kommissionen och EU Parlamentet och ska vara harmoniserade inom hela EU och EES. Målet för Kommissionen och Parlamentet är att kunder ska känna trygghet i att investera i produkter inom hela EU och att hanteringen är densamma i alla medlemsländer.

Aktieinvest lyder under MiFID-reglerna som är ett harmoniserande regelverk på värdepappersområdet. Det första EU-direktivet kom 2007 och har uppdaterats med en version två (MiFID 2) som träder i kraft 3 januari 2018. Uppdateringen ger en förstärkt harmonisering både vad gäller tillämpningen i de olika länderna men även värdepapper som omfattas av reglerna. I Sverige har regeringen implementerat reglerna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Reglerna innebär att vi som finansiellt institut måste ta in fler uppgifter från dig som kund men också att du som kund kommer få mer tillgång till fler uppgifter avseende transaktioner och handel. Du kommer även får mer information avseende produkter och tjänster innan du bestämmer vad du ska investera i. Vi kommer lägga ut informationen på vår hemsida men du kan också läsa mer i vår Förhandsinformation och i våra avtalsvillkor. Båda kan du hitta här.

Det är viktigt att du tar del av de produkt- och tjänstebeskrivningar som finns på vår hemsida för att du ska kunna fatta ett korrekt investeringsbeslut. Beskrivningarna ska finnas tillgängliga i nära anslutning till produkterna. Skulle något saknas kan du alltid kontakta vår kundservice för mer information.

Information om ersättningar

Vi vill passa på att informera dig om de ersättningar som vi får eller betalar till tredje man. ”Tredje man” är en part utanför Aktieinvest t ex en samarbetspartner. Vi räknar upp de fall av tredjepartsersättning som finns inom Aktieinvest.

Förmedling av fondandelar

Aktieinvest förmedlar andelar i fonder delvis från systerbolaget Aktieinvest Fonder AB men även från andra fondbolag via fonddistributören MFEX Mutual Funds Exchange AB. Aktieinvest får ersättning för distribution från fondbolagen som är en procentsats av förvaltningsavgiften som fondbolagen tar ut. Hur mycket Aktieinvest får beror av storleken på det förvaltade kapital som finns för Aktieinvests kunder. Den procentsats som Aktieinvest erhåller kan också skilja sig från fond till fond.

Ersättningen beräknas kvartalsvis och kommer att redovisas för dig som kund årligen när en sammanställning av kostnaderna har erhållits från fondbolaget.

Emissioner

Aktieinvest administrerar emissionshändelser för bolag som vill öka sitt aktiekapital, sprida sina aktier eller av annan anledning behöver utföra en företagshändelse. Vi tar betalt av bolaget för utförande av administrationen av tjänsterna.

Kapitalförsäkringar

Aktieinvest förmedlar kapitalförsäkringar i samarbete med Danica Pension. Danica Pension tar ut en förvaltningsavgift på försäkringen som Aktieinvest får en procentuell del av.

Samarbetspartners

Aktieinvest samarbetar med Framtidsfeministen avseende den sparbox som Framtidsfeministen tar fram. Framtidsfeministen får en del av courtaget vid transaktioner i sparboxen som ett incitament att fortsätta välja bra aktier för dig som kund att investera i.

Risker med sparande

Handel i värdepapper innebär en alltid en risk. Det är därför av vikt att du sätter dig in i de finansiella produkternas egenskaper innan du börjar handla. Du kan läsa mer om produkterna och riskerna med handel i dokumentet Information om finansiella risker som finns här.

Ångerrätt

Eftersom du ingår avtal med Aktieinvest via Internet omfattas avtalet av lagen om distansavtal (2005:59). Det innebär att du har ångerrätt inom 14 dagar från att avtalet har ingåtts. Ångerrätten gäller dock inte för den handel som utförs på depåerna, du kan alltså inte återkalla en order med åberopande av ångerrätten. Mer regler om ångerrätten finns i lagen om distansavtal men även i Aktieinvests avtalsvillkor under punkt A.5.

Handel på depån och marknadsmissbruk

När du handlar värdepapper på finansmarknaden måste även du som kund förhålla dig etiskt och på ett sätt så att du inte otillbörligt påverkar marknaden eller på annat sätt bedriver otillåten insiderhandel. Reglerna i Marknadsmissbruksdirektivet (MAD II) och –förordningen (MAR) gäller inte bara för värdepappersinstitut utan även för dig som enskild person. Finansinspektionen har mandat att döma ut sanktionsavgifter till privatpersoner som på något sätt bryter mot marknadsmissbruksreglerna.

Vi som värdepappersinstitut är skyldiga att motverka otillåten insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. Vi måste därför kontrollera våra kunders handel och rapportera till Finansinspektionen om vi har misstanke om att någon av våra kunder bryter mot reglerna om marknadsmissbruk.

För att hjälpa dig i att handla rätt på finansmarknaden vill vi uppmärksamma dig på att det inte är tillåtet att använda sig av insider information d v s sådan information som man har tillgång till innan den offentliggörs för att för sin egen eller annans del använda den för att få fördelar i handeln på marknaden (insiderhandel). En annan aspekt av marknadsmissbruk är marknadsmanipulation, d v s utföra transaktioner eller lägga en order samt även sprida information som kan ge falska eller vilseledande signaler till marknaden om t ex tillgång och efterfrågan på ett värdepapper eller priset på värdepapperet. 

Följande ska du tänka på när du handlar på finansmarknaden:

Handel med sig själv (mellan depåer/konton av eget intresse)

Du får inte handla med dig själv genom att lägga order där både köp- och säljsidan är mot egna konton eller depåer. Vilken depå eller konto du använder sig av är oväsentligt då det omfattar alla konton och depåer där du som kund har ett eget intresse. Förbudet gäller med andra ord även de depåer eller konton som du är ombud för.

Handel för att påverka prisbilden/ Vilseledande order

Du får inte handla på ett sätt som kan innebära att marknadsbilden påverkas eller blir vilseledande för aktörerna på marknaden. Praktiskt kan det innebära att man köper eller säljer värdepapper på ett sätt som påverkar kursen eller för att på annat sätt ger dig fördelar som andra marknadsaktörer inte har eller förstår. Ordern du lägger måste ha ett kommersiellt syfte och avslut måste ske till marknadsmässiga priser.

Ett annat otillåtet beteende är att lägga order för att skapa en vilseledande bild av utbud eller efterfrågan, t ex genom att skapa volymer i orderboken på köp eller säljsidan för att locka andra investerare till avslut på andra nivåer än det rådande marknadspriset.

Mer information om marknadsmissbruk och insiderregler kan man läsa få på Finansinspektionens hemsida.

Kategorisering av kunder

Vi kategoriserar alla våra kunder som icke-professionella. Det innebär att du som kund hos oss får all information som kan vara nödvändig för dig att fatta ett bra beslut om ditt sparande och även om dina tillgångar som förvaras hos oss i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Om du inte vill bli kategoriserad som icke-professionell kund kan du ansöka om att bli betraktad som professionell vilket minskar detaljnivån i den information som vi skickar ut till dig. Du kan ansöka om ändring av kategorisering genom skriftlig ansökan till oss på Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm.

Skatt och bosättning utomlands

Skattehemvist

Vi riktar vårtproduktutbud främst till personer bosatta i Sverige. Globaliseringen har gjort att allt fler människor flyttar utomlands vilket innebär att många som har varit bosatta i Sverige med svensk skattehemvist flyttar utomlands och får en utländsk skattehemvist.

På grund av komplicerade skatteregler tar vi enbart emot kunder bosatta inom EU/EES. De europeiska dubbelbeskattningsavtalen gör att reglerna är enhetliga och enkla att tillämpa. På grund av komplexiteten i regler utanför EU/EES har Aktieinvests ledning beslutat att inte acceptera kunder utanför EU/EES.

Internationellt utbyte av uppgifter

USA

År 2010 kom USA ut med en amerikansk lag (FATCA) som innebär att alla finansiella institut som förvaltar kapital på sina konton (depåer) som tillhör amerikanska skattesubjekt måste rapportera det till amerikanska skattemyndigheten, IRS. Rapporteringen avser innehav samt vinster, räntor och utdelningar som amerikanska skattesubjekt har. År 2015 ingick Sverige ett bilateralt avtal med USA avseende utbyte av information vilket gjorde att rapporteringen infördes i svensk lag och började gälla för svenska finansiella institut.

Avtalet innebär att vi som finansiellt institut som erbjuder handel i amerikanska aktier måste identifiera amerikanska skattesubjekt och rapportera dess innehav till IRS. Konsekvensen att inte göra detta är att Aktieinvest (och dess kunder indirekt) åläggs en 30%-ig skattesats för vinst och utdelning i amerikanska värdepapper.

Aktieinvest är en kvalificerad mellanhand för handel i amerikanska värdepapper. Vår ledning har beslutat att vi inte tar emot kunder som har skatte- eller deklarationsskyldighet utanför EES för att inte riskera felhantering. Vårt produktutbud riktar sig till den svenska marknaden vilket är ett strategiskt beslut. Vi måste därför identifiera de personer där det finns en indikation på att denna kan vara en US person. Den personen kan fortfarande vara kvar hos oss om den kan intyga att den inte har något skatte- eller deklarationskrav på sig i USA.

Vem är då att anse som US person (amerikansk person)?

- Den som har ett amerikanskt medborgarskap eller dubbelt medborgarskap varav det ena är amerikanskt.

- Den som i annat fall har skatterättslig hemvist i USA; exempelvis genom bosättning i USA och/eller är innehavare av ett amerikanskt uppehålls- arbetstillstånd (s.k. Green card). Observera att det denna grupp även kan ingå den som har avsagt sig sitt amerikanska medborgarskap eller som tidigare varit innehavare av s.k. Green card. För dessa personer gäller särskilda övergångsregler enligt amerikansk skattelagstiftning. Mer information om det hittar du på IRS hemsida.

Även ett företag kan betraktas som en US person. Dessa är:

- i utlandet delägarbeskattad juridisk person eller aktiebolag som är registrerat i USA

- en trust där domstol i USA har behörighet att besluta eller döma i frågor som rör trustens administration och en eller flera amerikanska personer eller ett dödsbo efter avliden person har behörighet att kontrollera trustens administration.

Att notera är att vi inte håller inne skatt för US Persons eller erbjuder deklarationshjälp. Vi hänvisar till IRS i den frågan. För mer information om vad som gäller för amerikanska skattesubjekt gå till www.irs.gov.

Resten av världen

Andra länder i världen var inte sena att haka på USA och året efter kom en liknande lag för identifiering och rapportering av skattepliktiga konton i andra länder. Vi måste även här identifiera vilka medborgarskap du som kund har samt ta in skatteregistreringsnummer om då är.

Vad innebär det för dig?

Ovan regler gör att vi måste ställa fler frågor till dig. Vi måste ta in uppgifter om dina medborgarskap, skattehemvist och skatteregistreringsnummer (s k TIN =Tax Identification Number). Det kan även innebära att vi måste be dig avsluta ditt engagemang hos oss om du är skatte- eller deklarationsskyldig i land utanför EES. Det kan också innebära att vi måste ta in intyg från dig om vi får indikationer på att du är t ex en US Person eller har skattehemvist i annat land utanför EU/EES.

Andra frågor avseende bosättning utomlands 

Vissa länder utanför EU/EES har strikta regler avseende emissionserbjudanden till sina medborgare. Några av dem är USA, Kanada, Japan, Hongkong, Indien, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika och Australien men även andra länder kan ha skärpta regler för vad man får erbjuda sina medborgare och bosatta. Det är av vikt att man inte deltar i ett erbjudande som man bor i något av dessa länder. Vi tar in intyg om att man inte är bosatt i en sådan jurisdiktion från de personer som tecknar i emissioner som vi administrerar. Frågan kan även dyka upp när du som kund hos oss tecknar i en spridningsemission hos ett annat institut som administrerar emissionen.

Personuppgifter

Den nya Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och den ersatte Personuppgiftslagen i dess helhet. Dataskyddsförordningen (GDPR) ger ett stärkt skydd för den enskilde vid behandling av personuppgifter.

Vi kommer behandla dina personuppgifter för att förbereda och administrera ditt engagemang hos oss i enlighet med det avtal du har ingått med oss. Utöver det kommer vi behöva dela med sig av viss information om dig till myndigheter, samarbetspartners och inom koncernen. Oavsett i vilket syfte dina uppgifter används för så behandlas de enligt de sekretessregler som gäller för oss som värdepappersinstitut.

Du hittar all information om vår dataskyddspolicy här >

Penningtvätt

Penningtvättsreglerna är till för att förebygga att svarta pengar kommer in i banksystemet och att finansmarknaden används för finansiering av terroristhandlingar. Lagstiftaren har på EU-nivå fastställt harmoniserade regler för att identifiera och rapportera misstänkta transaktioner. Det innebär i all enkelhet att de finansiella instituten, och därmed Aktieinvest, måste lära känna sina kunder och veta vem de samarbetar med.

Som näthandlare identifierar vi våra kunder via BankID eller genom att ta in en vidimerad kopia av en giltig id-handling (körkort, pass eller dylikt). Från ett penningtvättsperspektiv räcker inte det utan vi måste även veta var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till. Därför tar vi in en sparprofil där kund får svara på ett antal frågor. Frågorna används därefter för en granskning och analys av dina transaktioner. Om vi inte får de angivna uppgifterna får vi inte utföra transaktioner eftersom vi på så sätt bryter mot lagen om att känna till personen vi gör affär med och syftet med dess handel.

Företagskunder identifieras genom registreringsbevis eller annan liknande dokumentation och måste även redovisa uppgifter om verkliga huvudmän och firmatecknare. Identifiering av dessa personer sker på samma sätt som för fysiska personer d v s vidimerad id-handling eller BankID.

Lagstiftaren har fastställt att personer i politiskt utsatt ställning är i större utsträckning föremål för utpressning och bestickning. Därför måste vi identifiera dessa s k PEP (politiskt exponerade personer).

En PEP är en person som har eller de senaste 18 månaderna har haft någon av följande befattningar:
•    Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
•    Ledamöter i styrelsen för politiska partier
•    Parlamentsledamot
•    Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
•    Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank
•    Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten
•    Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
•    Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
•    Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

Som PEP betraktas även en person som är nära familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP. I det hänseendet betyder nära familjemedlem:
•    Make/maka
•    Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka
•    Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376)
•    Barn eller barns make/partner
•    Förälder

En känd medarbetare är en fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person

Aktieinvest gör även kontroller mot EU:s sanktionslista för att stoppa de personer som är dömda terroristbrottslingar från att använda Aktieinvest för kriminella syften.

Nyintroduktioner och emissioner

Den 3 januari 2018 trädde MIFID II/MIFIR i kraft. I samband med detta har det också tillkommit ytterligare rapporteringskrav samt kontroll av teckningar vid företagshändelser så som exempelvis börsintroduktioner. Med anledning av detta kan en ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan komma att lämnas utan avseende. De nya kraven stipulerar också att för att kunna delta i företagshändelser behöver kunder rapporterat in en LEI-kod till Aktieinvest för att kunna delta i företagshändelser. En depå där innehavaren är minderårig behöver erlägga svar via fullmaktsinnehavare. Aktieinvest erbjuder bara instrument som är avsedda för icke-professionella investerare. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till Aktieinvests kunder.

Informationen om börsintroduktionen inte ska ses som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer, utan som information om en tjänst som ingår i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Bolagets verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Vänligen även notera att värdepappren inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En kund som önskar att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering samt kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier. 

Innan du tecknar aktier i bolaget bör du ta del av information från emittenten, såsom prospekt eller annan dokumentation. Anmälan är bindande och likvider måste finnas tillgängliga på mitt konto för att tilldelning ska bli godkänd. Tilldelningens omfattning kan reduceras eller helt utebli. I prospektet som är upprättat av bolaget finns en förteckning av de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Denna förteckning ska inte anses vara uttömmande eller vara rangordnad efter grad av betydelse.

Aktieinvest erhåller en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i erbjudandet i samband med noteringen. Denna så kallade tredje-parts ersättning bestäms av bolagets styrelse i samråd med de finansiella rådgivarna. Aktieinvest har inget beslutsfattande kring tilldelning. Vänligen notera att orderutförandet sker enligt de villkor som presenterats i dokumentationen. Svaren kan ändras fram till svarstiden gått ut. Vänligen också notera att materialet ovan, som är hämtat från erbjudandehandlingarna, inte har granskats av Aktieinvest före publicering. Aktieinvest friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Var kan jag vända mig om jag har frågor om regelverken?

Om du har frågor om lagar och regler kan du vända dig till vår Compliance Officer på compliance@aktieinvest.se.