Inbjudan till teckning av units i Ferroamp Elektronik AB

Ferroamp Elektronik AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en plattform för effekt- och energioptimering som resulterar i stora besparingar för kunder i form av minskade elnätsavgifter och lägre energiförluster. Plattformen möjliggör även stegvis utbyggnad och integration av solel, energilagring och elbilsladdning i fastigheter.

Under 2018 ökade bolagets omsättning med 53 % och bolagets orderingång med 90 %. Målet är att ytterligare fördubbla omsättningen under 2019. Bolagets övergripande mål är att till 2022 vara internationellt etablerat med en omsättning på omkring 400 MSEK med 40 procents bruttomarginal. Ett utbyggt återförsäljarnät, marginalförbättringar och stegvis addering av en Software-as-a-service (”SaaS”) tjänst är viktiga aktiviteter för att uppnå dessa mål.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Erbjudandet avser en spridningsemission till allmänheten inför förestående listning.

Emissionsbelopp vid full teckning
Emissionen omfattar 2 500 000 Units motsvarande 40 MSEK före emissionskostnader. Vid stort intresse har styrelsen rätt att ge ut ytterligare Units upp till maximalt 625 000 Units motsvarande 10 MSEK, avseende en kompletterande riktad emission där framför allt investerare av institutionell karaktär bereds möjlighet till deltagande.

Emissionskurs: 16 SEK per Unit.
Unit: Varje Unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020 (TO1).
Teckningsoption TO1: Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 21 SEK under perioden 1-31 mars 2020.
Teckningstid: Teckningstiden pågår under perioden 8 - 22 februari 2019.
Lock-up: Samtliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget har ingått lock-up avtal som löper 12 månader från och med första handelsdag. Därtill har övriga ägare tecknat lock-up avtal på motsvarande villkor som innebär att ca 90 procent av samtliga aktier omfattas av lock-up.

Emissionsgaranti och teckningsförbindelser
Totalt ca 21,1 MSEK motsvarande cirka 53 procent eller ca 1 320 830 Units av det totala Emissionsbeloppet har garanterats genom ett garantikonsortium bestående av större investerare. Teckningsförbindelser omfattar ca 10,6 MSEK motsvarande ca 660 415 Units. Totalt omfattar ingångna avtal avseende både emissionsgarantier och teckningsförbindelser ca 32 MSEK, motsvarande ca 80 % av emissionen. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.

Tilldelning
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 27 februari 2019.

Handel
De aktier och teckningsoptioner som ingår i det aktuella Erbjudandet avses att listas för handel på Nasdaq First North i anslutning till Erbjudandet (förutsatt godkänd ansökan). Preliminär första handelsdag är 22 mars 2019.

ISIN-koder
Aktien: SE0012229920
Teckningsoptionen TO1: SE0012231090

 

 

Teckningstid: 
2019-02-08 till 2019-02-22