Inbjudan till teckning av aktier i Minesto AB (publ) genom utnyttjande av teckningsoptioner TO 3

DIREKTREGISTRERADE INNEHAVARE AV TECKNINGSOPTIONER (VP-KONTO)

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast den 30 april 2021. Observera att även betal­ning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest till­handa senast den 30 april 2021, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAVARE AV TECKNINGSOPTIONER (DEPÅ)

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 30 april 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

 

Anmälningssedel finns för nedladdning nedan (OBS! Gäller endast för direktregistrerade innehav).

Teckningstid: 
2019-10-28 till 2021-04-30