Inbjudan till teckning av units i Minesto AB - Företrädesemission

      Företrädesemissionen i korthet

  • Aktieägare i Bolaget som är upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 2 december 2019 erhåller en teckningsrätt för varje innehavd aktie i Minesto.
  • Sista handelsdag i Minestoaktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen var den 28 november 2019.
  • En (1) innehavd aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och sexton (16) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) unit.
  • En (1) unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption för teckning av aktier i Bolaget senast den 30 april 2021.
  • Teckningskursen är 14,12 kronor per unit. 
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Minesto en total emissionslikvid om cirka 86 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.
  • Teckningsperiod är 4–18 december 2019.
  • Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 4–16 december 2019.
  • Minestos största aktieägare BGA Invest AB har åtagit sig att teckna sig för units till ett sammanlagt värde om 20 miljoner kronor i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 23 procent av det totala antalet units i Företrädesemissionen.
Teckningstid: 
2019-12-04 till 2019-12-18