Inbjudan till teckning av aktier i Minesto AB genom utnyttjande av teckningsoptioner TO 2

Möjlighet att utnyttja teckningsoptioner i Minesto

Innehavare av teckningsoptioner MINEST TO 2 kan under perioden 11 januari–8 februari 2019 teckna nya aktier i Minesto AB till en kurs om 7,00 SEK per aktie med stöd av teckningsoptionerna.

En investering i Minesto är en investering i den globala omställningen till förnybar energi. Under 2018 gjorde bolaget avsevärda framsteg såväl tekniskt som kommersiellt och i år planerar Minesto att ta stora steg för att driva på kommersialiseringen av tekniken och därmed bolagets produktförsäljning. Läs mer här.

Villkor i korthet

  • En (1) teckningsoption MINEST TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Minesto AB.
  • Teckningskursen vid utnyttjande av optioner är 7,00 SEK per aktie.
  • Teckningsperiod är 11 januari–8 februari 2019.

Fullständiga villkor och mer information finns tillgänglig på Minestos webbplats: www.minesto.com/teckningsoptioner

Förvaltarregistrerad innehavare (depå) av Minestos teckningsoptioner anmäler utnyttjande av optionerna hos sin förvaltare och följer dennes instruktioner avseende anmälan, teckning och betalning. Observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som infaller cirka en vecka innan sista anmälningsdag som är den 8 februari.

Direktregistrerade innehavare (VP-konto) utnyttjar optionerna genom att fylla i och skicka in ifylld anmälningssedel till emissionsinstitutet Aktieinvest FK. Observera att både anmälningssedel och betalning behöver vara Aktieinvest tillhanda senast den 8 februari 2019, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel finns för nedladdning nedan (OBS! Gäller endast för direktregistrerade innehav)

 

Teckningstid: 
2019-01-11 till 2019-02-08