Inbjudan till teckning av units i Prolight Diagnostics AB (publ) Företrädesemission

Emission i Prolight Diagnostics AB (publ)

Den 4 november 2016 tog styrelsen i Prolight Diagnostics AB (publ) beslut om att genomföra en partiellt garanterad företrädesemission med spridning till allmänheten inför planerad listning på NGM Nordic MTF.

EMISSIONEN OMFATTAR 31 070 849 UNITS MOTSVARANDE CA 23,3 MSEK FÖRE EMISSIONSKOSTNADER. FÖRETRÄDESEMISSIONEN ÄR GENOM GARANTIÅTAGANDEN GARANTERAD TILL CA 90 %.

Prolight avser att med bas i tidigare erfarenheter och ny teknologi i samarbete med Bolagets konsultpartner för produktutveckling, The Technology Partnership, utveckla en ny testplattform för Point of Care tester. Utvecklingen förväntas resultera i en diagnostisk plattform med hög testprestanda och stor flexibilitet. Prolight avser att adressera området hjärtmarkörer som det första kliniska området. De medel som emissionen inbringar ska i huvudsak användas till löpande kostnader och finansiering av den första fasen i utvecklingen av en ny diagnostikplattform.

Sammanfattning av erbjudandet

Emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare av units i Prolight Diagnostics AB (publ).

Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna tretton (13) units.

En unit består av en aktie och en teckningsoption (TO2). Varje unit erbjuds för 0,75 SEK/st.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i emissionen är den 15 november 2016.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar innehavaren att under perioden 1 februari t o m den 28 februari 2018 teckna ytterligare en ny aktie för 0,90 SEK/st.

Emissionskurs : 0,75 SEK per unit.

Emissionsbelopp vid full teckning är ca 23,3 MSEK före emissionskostnader.

Kompletterad riktad emission: Utöver föreliggande emission avses en kompletterande riktad emission på upp till ca 13 MSEK att beslutas till motsvarande villkor (riktad till kvalificerade/ strategiska investerare).

Teckningstid 18 november - 6 december 2016.

Spridning till allmänheten: Teckningar från allmänheten välkomnas och avses att tilldelas i mån av utrymme som ett led i önskad spridning av aktieägandet, inför Bolagets förestående ansökan om listning av aktier och teckningsoptioner vid NGM Nordic MTF.

Investerarträffar
I samband med den planerade nyemissionen kommer Prolight Diagnostics att delta den 29 november på G&W Småbolagsfrukost i samarbete med Financial Hearings, Berns, Stockholm. För ytterligare information besök bolagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se, där även en inspelad presentation finns från 10 november på NGM live.

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

prolight-diagnostics
Teckningstid: 
2016-11-18 till 2016-12-06

För teckning och signering med mobilt BankID:

Teckna med BankID »