Inbjudan till teckning av aktier i A Uni-light LED AB Företrädesemission

Erbjudandet i sammandrag
Partiellt garanterad företrädesemission av maximalt 5 576 865 aktier upp till cirka 10,3 MSEK i A Uni-light LED AB (publ).

Villkor
För varje (1) per avstämningsdagen den 13 september 2017 innehavd aktie, erhålls en (1) teckningsrätt (TR). Varje tvåtal (2) TR ger rätt att under perioden den 15 september 2017 till och med den 3 oktober 2017 teckna tre (3) nya aktier för 1,85 kronor per styck. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan företrädesrätt upp till ca 540 000 aktier, motsvarande ca 1 MSEK.

Emissionskurs
1,85 SEK/aktie

Teckningstid
15 september – 3 oktober 2017

Emissionsbelopp vid full teckning
Cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader.

Emissionsgaranti
Inför föreliggande företrädesemission har emissionsgarantier erhållits om cirka 8 MSEK, det vill säga upp till cirka 80 procent av emissionsbeloppet.

Bolagsvärde pre-money
Aktuell teckningskurs om 1,85 SEK/aktie motsvarar ett bolagsvärde om ca 6,9 MSEK pre-money.

uni-light
Teckningstid: 
2017-09-15 till 2017-10-03

För teckning och signering med mobilt BankID:

Teckna med BankID »