Inbjudan till teckning av aktier i Vindico Group AB Företrädesemission

Erbjudandet i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 21 september 2020 är ägare av aktier i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. För varje på avstämningsdagen befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Erbjudandet omfattar högst 7 616 270 nyemitterade aktier och tillför bolaget cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid det fall emissionen övertecknas har styrelsen möjlighet att nyttja en eventuell övertilldelningsoption om 2 383 730 aktier som kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 1,5 MSEK.

 Teckningskurs  0,60 SEK per aktie
 Avstämningsdag  21 september 2020
 Teckningsperiod  28 september - 14 oktober 2020
 Handel med TR  28 september - 12 oktober 2020
 Handel med BTA  28 september - prel v. 45 2020

 

För fullständiga villkor vänligen se nedan memorandum. 

 

Vindico Group AB
Teckningstid: 
2020-09-28 till 2020-10-14