Inbjudan till teckning av units i VNV Global AB (publ) Företrädesemission

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt i Företrädesemissionen: På avstämningsdagen den 6 juli 2020 berättigar en (1) aktie i Bolaget innehavaren till en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna en (1) Unit i Företrädesemissionen. En (1) Unit består av en (1) ny stamaktie och en (1) Teckningsoption i Bolaget.

Teckningskurs: 55,00 SEK. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Avstämningsdag för Företrädesemissionen: 6 juli 2020

Teckningsperiod: 8 juli 2020-22 juli 2020

Handel i uniträtter: 8 juli 2020-20 juli 2020

Handel i BTU: 8 juli 2020-3 augusti 2020

Teckning med företrädesrätt: Teckning av Units med stöd av uniträtter sker genom betalning under teckningsperioden. Förvaltarregistrerade aktieägare ska anmäla sig till, och enligt instruktion från, förvaltaren.

Teckning utan företrädesrätt: Ansökan om teckning utan stöd av uniträtter ska ske i enlighet med instruktionerna i avsnittet "Villkor och anvisningar för Erbjudandet". Förvaltarregistrerade aktieägare ska anmäla sig till, och enligt instruktion från, förvaltaren.

 

VNV Global
Teckningstid: 
2020-07-08 till 2020-07-22